Obowiązek przesyłania oświadczeń

Stanowisko na podstawie stosunku pracy, co do zasady, uprawnia pracownika w czasie niezdatności do pracy wywołanej chorobą, do wynagrodzenia, bądź zasiłku chorobowego. Czas należności tych świadczeń jest limitowany i trzeba je wyliczyć według ustalonych norm. Chorobowe pracownika płaci chlebodawca przez okres sprecyzowany w Kodeksie Pracy. Honorarium za czas choroby liczy się według norm obowiązkowych przy ustalaniu podstawy wielkości zasiłku za czas choroby. Wypłata uposażenia za czas choroby realizowana jest za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

finanse

Źródło: http://pixabay.com
Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane zatrudnionemu za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w jakim powstała niezdolność do pracy. W wypadku, gdy niezdolność do pracy zaistniała przed upłynięciem tych 12 miesięcy, bazę wymiaru zasiłku chorobowego tworzy przeciętne miesięczne wynagrodzenie za całe miesiące kalendarzowe ubezpieczenia – czytaj o chorobowym pracownika.

Obowiązek składania oświadczeń VAT-7 mają przedsiębiorcy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, którzy wyliczają podatek VAT miesięcznie, a nie kwartalnie. Aktualnie nakazany przepisami wzór to formularz VAT-7(14). Te zeznania składane są za okresy miesięczne w czasie do 25 dnia miesiąca występującego po każdym

finanse

kolejnym miesiącu. Jeżeli dzień ów wypada na sobotę, albo dzień ustawowo wolny od pracy, czas złożenia zeznań VAT-7 mija następnego dnia po dniu, bądź dniach wolnych od pracy – https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-formularz-vat-7-z-omowieniem-sposobu-wypelnieniajak pozostałych zeznań zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy zapłaconego podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego, lub różnicy podatku naliczonego nad zaległym, przejmuje się w kwocie wypływającej z owej deklaracji, chyba że szef US, bądź organ kontroli skarbowej wyznaczy je w innej wielkości. Znaczy to, że jeśli przekaz zeznania nie będzie zakwestionowana przez urząd skarbowy, jest ona dla organów podatkowych wiążąca.

Kalkulator VAT oblicza brutto z netto, także kwotę netto na brutto przy wdrożeniu właściwej stopy VAT – przeczytaj jak wyliczyć wynagrodzenie. Liczy też kwotę podatku VAT.

przeczytaj jak wyliczyć wynagrodzenie